Przedmiotowe
Ostatnio dodane
Odsłon : 76235
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Podkarpackie Statut

S T A T U T

 Uzgodnienie z Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego                               

potwierdza pismo znak DDK/1827/601S/6/13/MJ                              

z dnia 23 września 2013 r.                                                                              

Załącznik do Uchwały NR XXXIX/767/13
 Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 z dnia 28 października 2013 r.

STATUT

MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCURozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury, które działa w szczególności na podstawie:

  1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwaną dalej „ustawą o muzeach”;

  2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2002 r.), zwanej dalej „ustawą”; 

  3) niniejszego Statutu. 

§ 2.1. Organizatorem Muzeum jest Województwo Podkarpackie.

2. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 14/07.

3. Muzeum posiada osobowość prawną.

 

§ 3. 1. Siedzibą Muzeum jest Żarnowiec.

2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

 

 

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum

 

 § 4. Zakresem działania Muzeum jest ochrona dziedzictwa kulturowego zgromadzonego w Muzeum, dbałość o zachowanie substancji zabytkowej obiektów – Dworku, Lamusa oraz Parku, a także szerokie upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Marii Konopnickiej.

 

§ 5.1. Muzeum realizuje działania, o których mowa w § 4, w szczególności przez:

1)      gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu swojej działalności,

2)      inwentaryzowanie, katalogowanie, naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentalnych;

3)      zabezpieczanie, konserwację, przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób umożliwiający dostępność dla celów naukowych;

4)      dbałość o utrzymanie stanu historycznego zespołu dworsko-parkowego oraz zabytkowego krajobrazu;

5)      organizowanie i prowadzenie badań naukowych;

6)      organizowanie wystaw stałych i czasowych;

7)      prowadzenie działalności edukacyjnej w formie koncertów, spotkań autorskich, konkursów oraz innych przedsięwzięć upowszechniających kulturę i promujących Muzeum;

8)      udostępnianie zbiorów i parku zabytkowego dla celów edukacyjnych i naukowych,

9)      wydawanie katalogów, przewodników wystaw, wyników prowadzonych badań naukowych oraz publikacji popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności;

10)   użyczanie i przyjmowanie w depozyt zabytków i dzieł sztuki;

11)   udzielanie informacji, konsultacji i pomocy w zakresie objętym działalnością;

12)   zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji.

2. Zadania, o których mowa w ust.1, Muzeum realizuje na podstawie rocznych planów działalności statutowej.

 

§ 6. Muzeum współpracuje z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

                       

§ 7. Muzeum gromadzi zbiory w zakresie literatury, historii sztuki, historii i rzemiosła artystycznego, w szczególności z dziedziny:

1) literatury polskiej, czasopiśmiennictwa i kultury literackiej, dotyczących życia, twórczości
i działalności Marii Konopnickiej oraz innych pisarzy i poetów z okresu Pozytywizmu, a także Romantyzmu i Młodej Polski;

2) historii Muzeum, jego roli i znaczenia jako „daru narodowego” w działalności i dorobku
kulturowym Polski;

3)  historii i znaczenia zespołu dworsko-parkowego w Żarnowcu.

 

§ 8. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia działalności statutowej Muzeum.
      2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:

1) udostępniania zbiorów do reprodukowania, filmowania, kopiowania;

2) ekspertyz naukowo-badawczych;

3) sprzedaży pamiątek, publikacji, drobnych artykułów spożywczych;

4) oprowadzania po regionie, opracowywania szlaków turystycznych oraz tras wycieczkowych;

5) usług reklamowych.

      3. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się na realizację zadań statutowych.

 

 

Rozdział 3

Nadzór, zarządzanie i organizacja Muzeum 

 

§ 9. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Zarząd Województwa Podkarpackiego, zwany dalej „Zarządem”.

 

§ 10. 1.  Działalnością Muzeum kieruje Dyrektor Muzeum, zwany dalej „Dyrektorem”.

 2. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

3.   Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami;

2)  nadzór nad kontrolą wewnętrzną według procedur wewnętrznej kontroli finansowej;

3) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;

4) ustalanie planu finansowego Muzeum;

5) nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materialnymi;

6) przedkładanie organizatorowi planów finansowych, planów działalności merytorycznej, sprawozdań i wniosków;

7) przedkładanie Radzie Muzeum sprawozdań rocznych z działalności i rocznych planów działalności statutowej Muzeum;

8) zawieranie i rozwiązywanie umów, w tym umów o pracę z pracownikami Muzeum;

9) podejmowanie czynności wynikających ze stosunku pracy.

 

§ 11. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych

 w obowiązujących przepisach.

 

§ 12. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2.  Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 

§ 13. 1. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Muzeum.

2. Regulamin organizacyjny Muzeum nadaje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

3. Zmian regulaminu organizacyjnego Muzeum dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 14. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 11 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd spośród kandydatów wskazanych przez podmioty określone w ustawie o muzeach.

2. Rada Muzeum działa na zasadach określonych w ustawie o muzeach.

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Muzeum

 

§ 15. 1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie i w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez organizatora na każdy rok w uchwale budżetowej.

3.       Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

 

§ 16. Majątek Muzeum  wykorzystuje się dla realizacji działalności statutowej Muzeum.

§ 17. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1)      dotacje przekazywane przez organizatora, w tym:

a)      podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

b)      celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

c)      celowa na realizację wskazanych zadań i programów;

2)      dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

3)      przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

4)      przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Muzeum;

5)      środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

 

Rozdział 5  

Postanowienia końcowe

 

§ 18.  Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 19.  Zmiany w Statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.


Poprawiony (środa, 02 kwietnia 2014 13:39)

 
Powiaty