Przedmiotowe
Ostatnio dodane
Odsłon : 75815
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Podkarpackie Nabory pracowników Nabór na stanowisko inspektora

Nabór na stanowisko inspektora

Wzór ogłoszenia o naborze na stanowisko pracy w Jednostce Organizacyjnej. Jednostce Organizacyjnej – nazwa, ul. ..............................., kod poczta, OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY inspektora w Oddziale .................................... . ..., Wzór ogłoszenia o naborze na stanowisko pracy w Jednostce Organizacyjnej. Jednostce Organizacyjnej – nazwa, ul. ..............................., kod poczta, OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY inspektora w Oddziale .................................... . ...

Jednostce Organizacyjnej - nazwa
ul. ..............................., kod poczta


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
inspektora
w Oddziale ....................................


 
1.      Wymagania niezbędne:
 
1)      wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne,
2)      znajomość przepisów i dokumentów związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w szczególności:
a)      ustawy o samorządzie województwa,
b)      ustawy o dostępie do informacji publicznej,
c)      dyrektywy o usługach (2006/123/WE),
3)      bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
...........
 
2.      Wymagania dodatkowe:
 
1)      umiejętność pracy w zespole,
2)      samodzielność działania i kreatywność,
3)      umiejętność komunikowania się,
.................
 
Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
 
.................................
.................................

3. Wymagane dokumenty:
 
1)      życiorys (CV),
2)      list motywacyjny,
3)      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4)      kserokopia dowodu osobistego,
5)      oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ,
6)      oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Jednostak Oraganizacyjna .... będzie się posługiwała publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego,
7)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale ................................”, należy składać osobiście w siedzibie ..............................................................., lub przesłać pocztą na adres: ............................................................ w terminie do dnia ................................................do godziny .................................. Za datę wpływu dokumentów aplikacyjnych uznaje się termin dostarczenia do ......................................................(data stempla sekretariatu ..............................................lub Kancelarii Ogólnej) lub w przypadku dostarczenia pocztą - datę stempla Kancelarii Ogólnej. Aplikacje, które wpłyną do ....................................................... po określonej wyżej dacie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu sprawdzenia wiedzy i umiejętności, przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.jednoska.bip.podkarpackie.eu) oraz na tablicy informacyjnej ....................................................

 
Podpisał:
Imię i nazwisko
Stanowisko, funkcja

Poprawiony (wtorek, 21 września 2010 10:06)

 
Powiaty